2016. június 7., kedd

MAGYAR-NÉMET PROJEKTALAPÚ KUTATÓCSERE-PROGRAM

MAGYAR-NÉMET PROJEKTALAPÚ KUTATÓCSERE-PROGRAM
Programm des Projektbezogenen Personenaustauschs (PPP)
2017-2018

Mi a program célja?
A program célja a tudományos együttműködés elősegítése magyar és német felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek kutatócsoportjai között, amelyek egy konkrét tudományos kutatási terven dolgoznak. A program a mobilitást támogatja.
Kik a támogatók?
A program megvalósításához szükséges pénzeszközt magyar oldalon a Tempus Közalapítvány biztosítja. A DAAD e pénzeszközt a Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztériumtól (BMBF) kapja.
Milyen célcsoportokat támogat a program?
A programban való részvételre jogosultak a magyar felsőoktatási intézmények, illetve felsőoktatási intézményen kívüli kutatóintézetek oktatói, tudományos kutatói és posztdoktorai, akik tudományos beosztásban munkaviszonnyal rendelkeznek. Amennyiben a munkaviszony határozott időre szól, úgy a munkaszerződés nem fejeződhet be hamarabb, mint a projekt támogatási időszak vége. Támogatottak továbbá alap-, és mesterképzésben tanuló hallgatók, diplomások, doktoranduszok és posztdoktori képzésben résztvevők. A közös program különös súlyt fektet a tudósutánpótlás képzésének és szakosodásának elősegítésére.
Kifejezetten szívesen fogadják azon kutatócsoportok jelentkezését, melyek olyan kutatási együttműködésben vesznek részt, mely egy szélesebb körű, pl. európai projekt előkészületének is tekinthető.
Ki pályázhat?
A pályázat benyújtására magyar felsőoktatási intézmények és felsőoktatási intézményen kívüli kutatóintézetek jogosultak. A program minden tudományterület számára nyitott.
Milyen előfeltételeknek kell megfelelni?
A pályázás feltétele egy konkrét tudományos kutatási terv megléte, melyen a két ország tudományos szakemberei közösen és lehetőleg egymást kiegészítve dolgoznak.
A magyar pályázatot akkor tudjuk befogadni, ha egyúttal a német projektpartner is benyújtotta pályázatát Németországban.
A pályázatnak részletesen tartalmaznia kell a projekt tudományos célkitűzéseit (kutatási terület, újdonságok, megvalósítható részcélok), kiemelve a magyar-német együttműködés szempontjait.
A projekt alapfinanszírozását (személyi és dologi költségek mindkét oldalon) más forrás(ok)ból kell biztosítani.
A magyar és a német projektfelelős a pályázatokat a felhívás végén megadott iroda címére nyújthatja be.
A pályázatban a projekt közös megvalósítására irányuló törekvésnek kell szerepelnie. A közös projekt leírásában világosan el kell magyarázni, milyen konkrét feladatokat vállal a magyar és milyeneket a német fél. A saját feladatrész leírása és benyújtása nem elegendő. A két fél pályázatának azonos tartalmúnak kell lennie. A pályázatban konkrét célokat is nevesíteni kell (a támogatottak száma és státusza.)
Megpályázható időtartam
A magyar- német projekt egy vagy két évre pályázható meg.
A maximálisan megpályázható időtartam 2 év, azaz a projekt harmadik évre történő meghosszabbításának lehetősége kizárt. A pályázáskor egy éves időtartamra benyújtott projektek szintén nem hosszabbíthatók meg.
A két évet megpályázott (és elnyert) projektek támogatásának második évre történő meghosszabbítása azzal a kikötéssel érvényes, hogy a DAAD, illetve a TKA számára a támogatók részéről a szükséges pénzeszköz a költségvetésben rendelkezésre áll, illetve hogy az első év végén készült részbeszámolót a TKA és a DAAD szakértői is elfogadják.
Mit támogat a program?
A program a közös kutatásban részt vevő magyar és német kutatók utazási és tartózkodási költségeit támogatja. A programra való pályázás előfeltétele, hogy saját vagy 3. forrásból származó eszköz/keret is felhasználásra kerül a projekt megvalósításához.
A magyar fél a magyar résztvevők utazási költségeihez ad utazási hozzájárulást és a német résztvevőknek napi-, illetve havi ösztöndíjat biztosít, a német fél pedig a német résztvevők utazási költségeit és a magyar résztvevők németországi tartózkodási költségeit fedezi (lásd lejjebb).
A magyar projektpályázók max. 800.000 Ft/év projekt összegre pályázhatnak.
A német projektpályázók max. 7.000 €/év projekt összegre pályázhatnak.
Mit nem támogat a program?
Nem támogathatóak:
î          azonos témában már folyamatban lévő, a kutatás és tudomány területén magyar-német együttműködésben megvalósuló, személycserét is magában foglaló, más forrásból már támogatásban részesülő projektek, amelyekben ugyanazok a személyek kapnak támogatást,
î          képzési célú projektek,
î          kétoldalú együttműködések, amelyek a valóságban más forrásból támogatott többoldalú együttműködések részét képezik,
î          nyelvtanfolyamok,
î          egyéni ösztöndíjak,
î          projekthez kapcsolódóan felmerülő egyéb/többletköltségek (pl. anyagfelhasználás, dokumentáció, sokszorosítási- és nyomtatási költségek),
î          munkahelyek alapfelszerelése, készülékek költségei, személyi költségek,
î          szemináriumok szervezése, azokon való részvétel,
î          kongresszusokon való részvétel.
Melyek a kiválasztás kritériumai?
A két fél által külön-külön lefolytatott előzetes kiválasztási eljárás után legkésőbb 2016. december végéig kerül sor a magyar és német szakértőkből álló bizottság végleges döntésére. A beadott pályázatok elbírálásánál különös hangsúlyt kapnak az alábbi szempontok:
î          a projekt minősége (különösképp céljainak és módszereinek világos leírása),
î          a projekt tudományos értéke (téma aktualitása, a projekt innovatív értéke),
î          tudósutánpótlás megfelelő bevonása az együttműködésbe (akik szakdolgozatot, diplomamunkát, mesteri- és doktori disszertációt készítenek),
î          a kutatócsoportok egymást kiegészítő jellege (módszertani, tartalmi, technikai szempontból stb.),
î          a két kutatócsoport projektet érintő kompetenciája,
î          a projekt várható eredményeinek tudományos és adott esetben ipari használhatósága,
î          a külföldi partnerrel való együttműködésből adódó értéktöbblet (tudományos, interdiszciplináris, tudományterületen túlmutató),
î          a kutatási projekt megvalósíthatósága (különösképp: biztos anyagi bázis, előkészítés és a kölcsönös látogatások megfelelő tervezése),
î          tudástranszfer a magyar és a német csoport között.
A pályázás menete

Pályázati dokumentáció:

A magyar és a német projektvezetők pályázatukat a programot koordináló hazai intézménynek nyújtják be. Mind a magyar, mind a német pályázatban le kell írni az egész, közös projektet, meg kell nevezni mindkét csoport feladatait.
A projektpályázatot a  www.scholarship.hu oldalon kell online benyújtani.

A pályázatot csak online úton szükséges benyújtani.

A dokumentumok nyelve: magyar, illetve bizonyos esetekben, ahol ez külön jelezve van angol.

Az online pályázat esetében csak akkor nyomja meg a „Lépés befejezése” gombot, miután az adatlapot és a költségtervet már lementette és/vagy kinyomtatta, és minden dokumentumot feltöltött, ugyanis ezzel a gombbal elküldi pályázatát és a továbbiakban már nem fér hozzá.

Amennyiben a pályázó a határidőt nem tartja be, az a pályázat formai elutasítását vonja maga után.

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy az online pályázati adatlap hiányos kitöltése, illetőleg a pályázati anyag hiányossága esetén a pályázat szakmai értékelésre nem küldhető.

A benyújtási határidőt követően az online pályázat már nem módosítható, illetve anyagok pótlására nincs lehetőség.

1)       Projektpályázati adatlap (az online pályázati rendszerben magyar nyelven elkészítendő és onnan nyomtatandó dokumentum). Az adatlap a kért adatok és mellékletek megadását követően a Műveletek/Mentés és a „Behelyettesítés” gomb megnyomása után mhtm kiterjesztésű dokumentumként nyílik meg Internet Explorerrel. Jobb egérrel „társítás”-sal Word dokumentumot lehet készíteni belőle, ezáltal a dokumentum szerkeszthető. A kinyomtatott pályázati formanyomtatványt maradéktalanul kitöltve, a magyar projektvezető, valamint a magyar intézmény nevében hivatalos képviseletre jogosult vezető aláírásával ellátva szíveskedjenek színesben szkennelve visszatölteni az online rendszerbe.
2)       Költségtervek (két évre) (az online pályázati rendszerben magyar nyelven elkészítendő dokumentum). Az útiköltség-átalányhoz a Tempus Közalapítvány által a magyar résztvevőknek juttatandó útiköltség-térítést, az ösztöndíjhoz pedig a Tempus Közalapítvány által a német résztvevőknek juttatandó támogatást szükséges írni. (A magyar résztvevők megélhetésre ösztöndíjat a Tempus Közalapítványtól nem kapnak, ide 0-át kell írni, a német résztvevők útiköltség-átalányt a Tempus Közalapítványtól nem kapnak, ide is 0-át kell írni!) Kérjük, minden esetben figyeljenek rá, hogy a rendszer elvégezze a költségtervben az összeadást! A költségtervnek tartalmaznia kell az összes tervezett résztvevő nevét és végzettségét. 
3)      A magyar és német projektvezető önéletrajza (a magyar projektvezető önéletrajza magyar nyelven, a német projektvezető önéletrajza magyar vagy angol nyelven). Az önéletrajz tartalmazza a résztvevő elérhetőségeit is (email-cím, telefonszám.)
4)      A magyar és német projektvezető legutóbbi 5 évben megjelent projekt szempontból releváns publikációinak listája, magyar vagy angol nyelven. Amennyiben a téma annyira újszerű, hogy nincsenek a projektvezetőknek releváns publikáció, úgy teljes publikációs listát nyújtsanak be (és ezt jelezzék egy mondattal a publikációs lista tetején.) A releváns publikációs listán kívül a teljes publikációs lista is benyújtható.
5)      A közös projekt leírása és tudományos célkitűzései, magyar nyelven
6)      A kutatás jelenlegi állása magyar nyelven
7)      A közös projekt előzményei magyar nyelven
8)      Egy maximum egy oldalas leírás arról, hogy milyen mértékben segíti a projekt a doktorandusz-képzést, magyar nyelven.
9)      Kettős finanszírozás kizárásáról szóló nyilatkozat, melyben garantálja a pályázó, hogy más forrásból ugyanazon költségekre nem kér támogatást más forrásból.

Az online felületen található egyéb, a pályázati felhívásban nem említett mezőket kérjük figyelmen kívül hagyni!A támogatás formái és mértéke
Az útiköltség, illetve a látogatás költségeinek fedezésére az alább megadott átalány összegekkel kell számolni. Ezeken felül semmilyen más utazással kapcsolatos költséget (pl. anyagszállítás, konferencia részvétel) nem áll módunkban fedezni.

A DAAD a magyar résztvevők számára az alábbi támogatást biztosítja:
Tartózkodási költségek:
Az alábbi táblázat tájékoztatást ad az adható legmagasabb tételekről:

Napi ösztöndíj rövid tanulmányútnál
Havi ösztöndíj
1. kategória:
tudományos fokozattal rendelkező (doktorált) kutatók/oktatók
82 €
1 - 22 napos tartózkodásig
1.840 €
23. naptól – 1 hónapig (átalány) max. 1 hónap/ év
2. kategória:
Diplomázó egyetemi hallgatók, alap- és mesterképzésben résztvevők, doktoranduszok
41 €
1 - 22 napos tartózkodásig
1.000 €
23. naptól – 1 hónapig (átalány) max. 2 hónap/ év
A Tempus Közalapítvány a magyar résztvevők számára az alábbi támogatást biztosítja a Németországba történő oda- és visszautazás költségeihez:
·         1-es kategória: Tudományos fokozattal rendelkező kutatók/oktatók: 30.000,-Ft
·         2-es kategória: Diplomázó, alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatók, doktoranduszok: 40.000,-Ft

A Tempus Közalapítvány a német résztvevők számára az alábbi támogatást biztosítja:
Tartózkodási költségek:
A német résztvevők elszállásolását a takarékossági szempontok figyelembevételével lehetőség szerint a fogadó intézmény létesítményeiben (kollégium, vendégház, vendégszállás) kell megoldani.
A főiskola/egyetem által nyújtott szolgáltatást, nem pénzbeli hozzájárulás (pl. vendégházban történő ingyenes elszállásolás) és egyéb eszközök igénybevételét már a pályázatban meg kell említeni, és később, a beszámolóban igazolni is kell.


Az alábbi táblázat tájékoztatást ad az adható legmagasabb ösztöndíj tételekről:

Napi ösztöndíj rövid tanulmány-útnál / Ft
Havi ösztöndíj / Ft
1. kategória: tudományos fokozattal rendelkező (doktorált) kutatók/oktatók
15.000,--
1-22. napig
180.000,--
23. naptól -1 hónapig (átalány) max. 1 hónap/ év
2. kategória: diplomázók, alap- és mesterképzésben résztvevők, doktoranduszok
8.000,--
1-22. napig
92.000,--
23. naptól -1 hónapig (átalány) max. 3 hónap/ év


A jogi feltételek lényegi változásai vagy a tényleges költségszámítási alap változása esetén a DAAD és a Tempus Közalapítvány fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa a támogatási tételeket és elszámolási formákat.
A DAAD támogatási tételekből a betegbiztosítást is finanszírozni kell. A projektvezető nyomatékosan hívja fel a magyar projektrésztvevők figyelmét a biztosítás szükségességére.
Tekintettel arra, hogy az egészségbiztosítási pénztárnál kiváltható EU egészségbiztosítási kártya által nyújtott biztosítás csak a külföldön bekövetkezett, azonnali beavatkozást igénylő esetekben, a kijelölt egészségügyi intézményekben garantálja az ellátást, amelyhez önrésszel hozzá kell járulni, ha annak megfizetése a német állampolgárokra is kötelező, a teljeskörű biztosítás érdekében ajánlott, hogy a magyar résztvevő kiutazás előtt saját költségére kössön utazási biztosítást a külföldi tartózkodás teljes időtartamára.
Amennyiben a magyar projektrésztvevő Magyarországon nem tudott biztosítást kötni, németországi megérkezése után pótolni kell azt.
A német projektrésztvevőknek is gondoskodniuk kell megfelelő biztosítási védelemről Magyarországon.

Hogy történik az engedélyezés?
A döntésről a magyar pályázók hivatalos levélben kapnak értesítést a Tempus Közalapítványtól. A projektvezetők hivatalos levélben nyilatkoznak a tájékoztató levélben megadott határidőig arról, hogy vállalják a projekt koordinálását. A projekt a hivatalos projektvállalási nyilatkozat benyújtását követően kezdhető meg. A magyar és német projektrésztvevők egyénileg, utazásuk előtt legalább 3 héttel a TKA által elküldött formanyomtatványon nyújthatják be pénzügyi igénylésüket a Tempus Közalapítvány felé. A támogatott intézmény 2017. októberben időközi beszámolót nyújt be a Tempus Közalapítványhoz a megvalósult mobilitásokról. A 2017. októberi időközi beszámoló alapján kuratóriumi döntés születik a második évi támogatásról. Ellenőrzés esetén be kell tudni mutatni az utazás bizonylatait is (repülőjegy, benzinszámla stb.). Kérjük, őrizzék meg ezeket! A támogatási év végén a projektgazda elszámol a Tempus Közalapítvánnyal, tartalmi és pénzügyi elszámolást nyújt be. Az elszámolás szerves részét képezi az első támogatási év végén benyújtott részbeszámoló, a második év végén egy záró beszámoló benyújtása, amely a tájékoztató levélben megadott szempontokon kívül tartalmazza a megvalósult ki- és beutazások teljes listáját, az utazó nevével, az utazás időpontjával és a tevékenység megnevezésével. Tempus Közalapítvány fenntartja magának a jogot, hogy a beszámolás módját és adattartalmát kellő értesítési időtartam mellett megváltoztassa. A projektben bekövetkező esetleges nagyobb mértékű változtatás esetén az új költségtervet szakmai indoklással együtt a Tempus Közalapítványhoz és a DAAD- hoz jóváhagyásra be kell nyújtani. Bármely, a jóváhagyott költségtervben bekövetkezett személyi változás – pl. új résztvevő bevonása, résztvevő cseréje – magyar oldalon a német projektvezető, német oldalon a magyar projektvezető által aláírt, beszkennelt formában e-mailen megküldött támogató nyilatkozat ellenében kerülhet elfogadásra.
A német pénzügyi támogatás engedélyezéséről a DAAD gondoskodik szerződés keretében, melyet a német felsőoktatási intézménnyel, illetve kutatóintézettel köt.
Mi vonatkozik az újra pályázókra?
Többszöri vagy újbóli pályázás lehetséges a program keretein belül. Egy kutatócsoport, amely egy projektre már kapott támogatást, egy másik projektre újra benyújthat pályázatot.
Mikor van a pályázati határidő?
A pályázatok benyújtási határideje: 2016. június 30.
Mikor születik döntés?
A projektvezetők 2016. december első felében kapnak tájékoztatást a pályázatok elfogadásáról, illetve elutasításáról.
Mikor kezdődik a támogatás?
Németország: 2017. január 1.
Magyarország: 2017. január 1.
Hol kell benyújtani a pályázatot?
A pályázatot online a www.scholarship.hu internetes oldalon kell benyújtani.

Kontaktszemély
Csáfordi Orsolya, pályázati referens
Tempus Közalapítvány
1438 Budapest 70, Pf. 508.
Tel: 06 1 2371300/235-ös mellék

Hova érdemes még információért fordulni?
A programmal kapcsolatban német részről a DAAD ad felvilágosítást:
Tobias Hill
Referat Projektförderung deutsche Sprache, Alumniprojekte, Forschungsmobilität (PPP) – P 33
Kennedyallee 50
53175 Bonn
Tel: 0228 / 882-490
Email: hill@daad.de

Beszámolási kötelezettség
A pályázati támogatás elnyerése esetén a projekt első évéről részbeszámolót kell benyújtani adott év október 12-ig és záró beszámolót a második év végén december 14-ig. A beszámolókra vonatkozó tartalmi elvárásokról a projekt elfogadásáról szóló levélben adunk tájékoztatást.


Nincsenek megjegyzések: